امکانات سیستم حسابداری و انبارداری تحت وب پیوند

1

زیر سیستم حسابداری و درامد
 2
    سرفصل حساب
    اعمال سیستم کدینگ بصورت دلخواه
    تخصیص برچسپهای پروژه و اشخاص به حسابهای مرتبط
    تعیین گروه بندی حساب
    سطح بندی نامحدود برای حسابها و زیر حسابها

    سند حسابداری
    قابلیت الصاق ضمایم به اسناد
    ثبت حساب مرتبط با اسناد
    ایجاد ارتباط سند با اشخاص و پروژه های مرتبط

    گروه بندی و تعریف اشخاص
    امکان تعیین سقف اعتبار چک و بدهی  برای اشخاص

    بستن حسابها
    امکان بستن حساب ها و زدن سند اختتامیه به صورت اتومات

     سال مالی جدید
    زدن سند افتتاحیه از روی سند اختتامیه به صورت اتومات

    واحد پولی و نرخ تبدیل واحدها بر اساس تاریخ
    امکان کار کردن با واحد پولی  دلخواه

    ایجاد گزارش حسابداری
    امکان تهیه صورت های مالی

    فاکتور فروش وخرید
    قابلیت انتخاب نوع پرداخت ( نقدی، چک،بدهکاری و ترکیبی از آنها )
    قابلیت پر شدن حسابها بصورت اتوماتیک
    قابلیت اتصال به گردش کار برای تعیین مراحل تایید فاکتور
    قابلیت محاسبه عوارض، مالیات، پورسانت
    تفکیک هزینه حمل (پرداختی توسط مشتری یا فروشنده)
    ثبت فاکتورامانی
    ثبت پیش فاکتور

    برگشت از خرید و فروش
    حساب بانکی
    دسته چک بانکی
    چک های دریافتی و پرداختی
    امکان زدن سند اتوماتیک  هنگام (دریافت ، وصول ، برگشت)  چک

    قالب چاپ
    امکان درست کردن قالب چاپی دلخواه برای چک ها

    صورت حساب شخصی
    امکان مشاهده صورت حساب شخصی توسط مشتری ها

    صورت حساب شخص / پرروژه
    امکان مشاهده صورت حساب به تفکیک پروژه ، شخص ، تاریخ
    امکان مشاهده ریز سندها
    امکان گرفتن لیست بدهکاران و بستانکارن

    کاردکس
    امکان گزارش گیری از فروش کالا و سود دهی ان به تفکیک کالا ، گروه کالای ، تاریخ
    دفتر کل
    دفتر روزنامه
    تراز عملیات ماهانه

زیر سیستم انبار
 3
    واحد اندازه گیری
    گروه کالای
    کالا ها
    امکان محاسبه ی قیمت خرید کالا براساس روش های لایفو، فایفو ، میانگین و دستی
    امکان نگهداری کالا بر اساس تاریخ انقضا

    ماهیت انبار
    انبارها
    امکان گرفتن گزارش از موجودی انبار
    امکان تعریف چیدمان برای انبار
    تامیین کننده گان
    انتقال کالا بین انبارها
    درخواست خرید
    درخواست کالا از انبار
    قبض انبار
    حواله انبار
    برگشت از انبار
    برگشت به انبار
زیر سیستم مدیریت
 4
    تنظیمات
    زیر سیستم ها
    فرم های سیستم
    سطح دسترسی
    امکان کنترل دسترسی کاربران در سطح زیر سیستم ، لینک ، فرم

    کاربران
    پایگاه داده
    سهولت و سرعت بالا هنگام گرفتن  پشتیبان از پایگاه داده و بازیابی ان

    گزارش خطاها
    گردش کار
    امکان تعیین مراحل به صورت نامحدود برای نهایی شدن فرمها  

    سال مالی
    ویرایش زبان
    گزارش پویا