معرفی نرم افزار حسابداری تحت وب پیوند

هدف کلی نرم افزار
هدف از ایجاد این نرم افزار اسان کردن کار پیچیده ی  حسابداری و تهیه انواع گزارشات مالی به صورت دقیق در کمترین زمان ممکن است.
هدف از تحت وب بودن نرم افزار
هدف از تحت  وب بودن نرم افزار انجام کارهای حسابداری بدون محدودیت زمان و مکان و همچنین  امکان  ورود چند کاربر به سیسیتم به صورت همزمان  است.